1. Bảo trì hàng tuần:
  – Nhân viên DaviSoft đến bảo trì hệ thống mạng máy tính của Quý công ty theo định kỳ mỗi tuần 01 lần, thời gian đến bảo trì sẽ do hai bên thỏa thuận khi ký kết hợp đồng.
  – Khi có sự cố kỹ thuật cấp bách, Quý công ty có thể yêu cầu nhân viên DaviSoft đến khắc phục sự cố bằng line điện thoại khẩn. Thời gian nhân viên DaviSoft đến quý công ty chậm nhất là 04 giờ kể từ khi DaviSoft nhận được thông báo. Dịch vụ cộng thêm sẽ được tính phí dịch vụ (phí này sẽ do DaviSoft quyết định tùy thuộc vào tính chất công việc).

 2.  Bảo trì 2 ngày trong tuần:
  – Nhân viên DaviSoft đến bảo trì hệ thống mạng máy tính của Quý công ty theo định kỳ mỗi tuần 02 lần, thời gian đến bảo trì sẽ do hai bên thỏa thuận khi ký kết hợp đồng.
  – Khi có sự cố kỹ thuật cấp bách, Quý công ty có thể yêu cầu nhân viên DaviSoft đến khắc phục sự cố bằng line điện thoai khẩn. Thời gian nhân viên DaviSoft đến quý công ty chậm nhất là 04 giờ kể từ khi DaviSoft nhận được thông báo. Dịch vụ cộng thêm sẽ được tính phí dịch vụ (phí này sẽ do DaviSoft quyết định tùy thuộc vào tính chất công việc).

 3. Bảo trì 3 ngày trong tuần:
  – Nhân viên DaviSoft đến bảo trì hệ thống mạng máy tính của Quý công ty theo định kỳ mỗi tuần 03 lần, thời gian đến bảo trì sẽ do hai bên thỏa thuận khi ký kết hợp đồng.
  – Khi có sự cố kỹ thuật cấp bách, Quý công ty có thể yêu cầu nhân viên DaviSoft đến khắc phục sự cố bằng line điện thoại khẩn. Thời gian nhân viên DaviSoft đến quý công ty chậm nhất là 02 giờ kể từ khi DaviSoft nhận được thông báo. Dịch vụ cộng thêm này sẽ do DaviSoft đảm trách, không tính thêm phí dịch vụ.

 4. Bảo trì hàng ngày:
  – Nhân viên DaviSoft đến bảo trì hệ thống mạng máy tính của Quý công ty theo định kỳ mỗi tuần 06 lần, thời gian đến bảo trì sẽ do hai bên thỏa thuận khi ký kết hợp đồng.
  – Khi có sự cố kỹ thuật cấp bách, Quý công ty có thể yêu cầu nhân viên DaviSoft đến khắc phục sự cố bằng line điện thoại khẩn. Thời gian nhân viên DaviSoft đến quý công ty chậm nhất là 02 giờ kể từ khi DaviSoft nhận được thông báo. Dịch vụ cộng thêm này sẽ do DaviSoft đảm trách, không tính thêm phí dịch vụ. Chúng tôi rất mong đón nhận sự hợp tác của các quý khách hàng!